کاتالیست واحد 1-بوتن

 

مشخصات

کاتالیست NPK T-1253 به طور خاص برای دیمریزاسیون اتیلن به 1-بوتن فرموله شده است. اتیلن برای تولید محصول 1-بوتن با خلوص بالا به صورت انتخابی الیگومریزه می شود که به عنوان کومونومر برای تولید LLDPE و HDPE استفاده می گردد.

 

کاربرد

  • کاتالیست واحد 1-بوتن شرکت پتروشیمی

 

 

نام گرید
NPK T-1253