پودر کمک فرایند پلیمری

 

عملکرد

کاهش شکست مذاب و بهبود کیفیت سطح فیلم 

کاهش گرقتگی قالب 

افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه

 

 کاربرد

 

فیلم دمشی و ریخته گریفیلم

 فیلم بسته بندی غدایی و غیر غذایی

 فیلم کشاورزی

نوارها

 

 

 

قالبگیری بادیقالبگیری بادی

 

 

 

 

 

اکستروژن

فرایندهای اکستروژن

لوله

کابل

پروفیل 

ورق

 

 

نام گرید
Lanpoly 2200