مستربچ کلینگ (چسب استرچ) پایه پلی اتیلن

 

عملکرد مستربچ کلینگ (چسب استرچ)                    

این مستربچ حاوی پلی ایزوبوتیلن تقویت شده با وزن مولکولی بالا در پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) است.

PIB یک پلیمر چسبناک است و با PE سازگار نیست. بنابراین، با گذشت زمان به سطح فیلم مهاجرت کرده و چسبندگی ایجاد می کند.

 

 

کاربرد

استرچ پالت و استرچ غذایی

Image removed.

 

 

 

 

 

 

 

نام گرید
Polytechs PW 52