هیدروکوئینون

 

مشخصات

هیدروکینون، که به بنزن-1،4-دیول یا کینول نیز معروف است، یک ترکیب آلی معطر است که نوعی فنل، مشتق شده از بنزن، دارای فرمول شیمیایی C6H4 (OH) 2 است.

دارای دو گروه هیدروکسیل است که در یک موقعیت پارا به حلقه بنزن متصل شده اند. جامد دانه ای سفید رنگ است. مشتقات جایگزین این ترکیب مادر نیز هیدروکینون نامیده می شود.

 

کاربرد        

  • هیدروکینون کاربردهای گوناگونی دارد که عمدتاً با عملکرد آن به عنوان یک عامل کاهنده که در آب محلول است، مرتبط است. هیدروکینون جزء اصلی در عکاسی سیاه و سفید برای فیلم و کاغذ است که در آن، با ترکیب متول، هالیدهای نقره را به نقره تبدیل می کند.
  • به عنوان یک مهار کننده پلیمریزاسیون، با بهره گیری از خواص آنتی اکسیدانی خود، از پلیمریزاسیون اسید اکریلیک، متیل متاکریلات، سیانوآکریلات و سایر مونومرهایی که مستعد پلیمریزاسیون با رادیکال هستند، جلوگیری می کند.
  • به عنوان یک مهار کننده رادیکال های آزاد، عمر مفید رزین های حساس به نور مانند پلیمرهای پیش سرامیکی را افزایش می دهد.
  • هیدروکینون می تواند کاتیون هیدروژن از هر دو گروه هیدروکسیل را از دست داده و یک یون دیفنولات تشکیل دهد. نمک دی سدیم دیفنولات هیدروکینون به عنوان واحد متناوب کومونومر در تولید پلیمر PEEK استفاده می شود.