کاتالیست روپک
  مشخصات (استیل استاتاتو) کربونیل (تری فنیل فسفان) رودیوم (I) ROPAC یک ترکیب بلوری پایدار است که عمدتا به عنوان کاتالیزور همگن در واکنشهای هیدروفرمیلاسیون استفاده می شود.   کاربرد سنتز محصولات جانبی صنعتی (ایزوبوتیرالدهید و n-بوتانال) با هیدروفرمیلاسیون پروپن    
نام گرید
Umicore ROPAC