افزودنی لیز کننده
  عملکرد افزودنی لیز کننده اولئامید دارای منشا گیاهی است. به عنوان یک عامل لیز کننده و ضد چسبندگی عمل می کند. به سطح پلیمر مهاجرت کرده و یک لایه روان کننده نازک تشکیل می دهد.   کاربردها چسب و درزگیر تولید فیلم جوهرها   مزایا: لیز کنندگی بالا غیر سمی فراریت کم آزاد کننده قالب مقاومت در برابر خراش بهبود پراکندگی مواد پرکننده پایداری عالی در برابر گرما / اکسیداسیون جلوگیری از چسبیدن گرانولها یا فیلمهای چسبنده به هم    
نام گرید
Oleamide