کاتالیست واحد 1-بوتن
  مشخصات کاتالیست NPK T-1253 به طور خاص برای دیمریزاسیون اتیلن به 1-بوتن فرموله شده است. اتیلن برای تولید محصول 1-بوتن با خلوص بالا به صورت انتخابی الیگومریزه می شود که به عنوان کومونومر برای تولید LLDPE و HDPE استفاده می گردد.   کاربرد کاتالیست واحد 1-بوتن شرکت پتروشیمی    
نام گرید
NPK T-1253