نام محصول مرتب‌سازی نزولی نوع محصول نام گرید مشخصات فنی کاتالوگ
4- ترت بوتیل کتکول دانلود مشخصات فنی
4،2-دی ترت بوتیل فنول دانلود مشخصات فنی
n-هگزان دانلود مشخصات فنی
n-هگزان (95%) دانلود مشخصات فنی
n-پنتان دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 1010 دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 1076 دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 168 دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 215 دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 225 پلیمرها و افزودنیهای پلیمری دانلود مشخصات فنی
آنتی اکسیدان 561 دانلود مشخصات فنی
استئارات روی دانلود مشخصات فنی
استئارات کلسیم دانلود مشخصات فنی
استون دانلود مشخصات فنی
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Lanpoly FR1100 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی بازدارنده شعله پایه پلی کربنات (PC) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Lanpoly FR1200 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Lanpoly FD3150 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی ضد چکه پایه تفلون (PTFE) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Lanpoly FD3250 دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اروکامید) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Erucamide ER دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ
افزودنی لیز کننده (اولئامید) پلیمرها و افزودنیهای پلیمری Oleamide دانلود مشخصات فنی دانلود کاتالوگ